top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Baristacursus.nl is eigendom van GUUS Koffie.
GUUS Koffie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

GUUS Koffie V.O.F.
Klein Heiligland 10
2011EG Haarlem

KvK: 82048088
Btw: NL862317502B01
Bank: NL24 INGB 0006 2986 71
 
INHOUDSOPGAVE:
Artikel 1 – Begrippen 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst 
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Verpakking & Transport 
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 10 –Uitoefening van het herroepingsrecht van een product en kosten daarvan
Artikel 11 – Verplichtingen van GUUS Koffie bij herroeping
Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13 – De prijs
Artikel 14 – Nakoming en extra garantie
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Opschorten ontbinding
Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid
Artikel 18 – Overmacht 
Artikel 19 – Klachtenregeling
Artikel 20 – Geschillen
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.     Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan consument tot het leveren van
producten/diensten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk
mee verbonden zijn. 
2.     Dag: Kalenderdag
3.     Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden.
4.     Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van
beroep of bedrijf.
5.     Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met
Verkoper.
6.     Overeenkomst (op afstand): Een overeenkomst (op afstand) die
tussen GUUS Koffie en de consument wordt gesloten en die strekt tot de
verkoop en levering van producten en of diensten die door consument
gekocht zijn van GUUS Koffie
7.     Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde
periode;
8.     Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook
begrepen e-mail, dat de consument of verkoper in staat stelt om informatie
die aan haar persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
9.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10.  Producten: De producten die door GUUS Koffie worden aangeboden
zijn vers gebrande koffiebonen, Baristatools, VBM en Mellita machines. 
11.  Verkoper: De aanbieder van producten/diensten aan consument,
hierna: GUUS Koffie  

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
GUUS Koffie en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen GUUS
Koffie en consument. 
2.     Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de
consument de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GUUS Koffie voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van GUUS Koffie
zijn gepubliceerd, zodat de consument de algemene voorwaarden
eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager en zo nodig kan
op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk de algemene
voorwaarden kosteloos via de elektronische weg worden toegezonden.
3.     In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden
afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met GUUS Koffie is
overeengekomen.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.     Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling. 
6.     Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld
zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te
worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7.     Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar,
dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn,
indien en voor zover van toepassing. 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GUUS Koffie niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten, verplichtingen en prijzen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.     Alle door GUUS Koffie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of
onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het
aanbod vermeld. Van een aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is
vastgelegd. 
5.     Het door GUUS Koffie gedane aanbod is vrijblijvend. GUUS Koffie is
slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat de
consument het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft
GUUS Koffie het recht een overeenkomst met potentiele consument om
een voor GUUS Koffie gegronde reden te weigeren. 
6.     Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van GUUS Koffie zijn
indicatief en geven de consument bij overschrijding ervan geen rechts op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. 
7.     Een samengestelde prijsopgave verplicht GUUS Koffie niet tot
levering van een deel van de in de aanbieding of aanbod begrepen zake
tegen een deel van de opgegeven prijs. 
Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet
automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de
voorraad strekt, en volgens het op-is-op principe. 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod heeft aanvaard door een
overeenkomst te sluiten met GUUS Koffie, zal GUUS Koffie de
overeenkomst met consument schriftelijk, althans per e-mail
bevestigen.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door GUUS
Koffie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.     GUUS Koffie kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
van de overeenkomst op afstand. Indien GUUS Koffie op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.     GUUS Koffie zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.     Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b.     De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.     De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.      De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e.     De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
f.      Indien de consument een herroepingsrecht heeft
5.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.
 
ARTIKEL 5 – UITVOERING OVEREENKOMST 
1.     GUUS Koffie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren 
2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft GUUS Koffie het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen
inzicht te laten verrichten door derden
3.     De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GUUS
Koffie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GUUS Koffie worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan GUUS Koffie zijn verstrekt, heeft GUUS Koffie het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.     Bij de uitvoering van de overeenkomst is GUUS Koffie niet verplicht of
gehouden om de aanwijzingen van de consument op te volgen indien
daardoor de inhoud of omvang van de overeenkomst wordt gewijzigd.
Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor GUUS Koffie is de
consument gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of
bijkomende kosten te vergoeden. 
5.     GUUS Koffie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
die is ontstaan doordat La Ja Coffee is uitgegaan van door de consument
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor GUUS Koffie bekend was. Hieronder wordt tevens
verstaan het verwerken van de overeenkomst door middel van
automatische besluitvorming. 
6.     Consument vrijwaart GUUS Koffie voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan de consument toerekenbaar zijn. 

ARTIKEL 6 – LEVERING 
1.     Indien de aanvang, voortgang of (op) levering van de overeenkomst
wordt vertraagd, doordat bijvoorbeeld de consument niet of niet tijdig alle
gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking
verleent, de (aan)betaling niet tijdig ontvangen door GUUS Koffie of er door
andere omstandigheden buiten de macht van GUUS Koffie enige vertraging
ontstaat, heeft GUUS Koffie recht op een redelijke verlenging van de (op)
leveringstermijn. Alle overeengekomen (op) leveringstermijnen zijn nooit
fatale termijnen. Consument dient GUUS Koffie schriftelijk in gebreke
stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)
leveren. Consument heeft door ontstane vertraging geen recht op enige
schadevergoeding.
2.     Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop
deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook
indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden
aangeboden. 
3.     Indien de consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GUUS
Koffie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
consument. 
4.     Indien de producten worden bezorgd door GUUS Koffie of externe
vervoerder is GUUS Koffie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen
alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5.     Indien GUUS Koffie gegevens behoeft van de consument in het kader
van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de
consument alle gegevens nodig voor de uitvoering aan GUUS Koffie ter
beschikking heeft gesteld. 
6.    Indien GUUS Koffie een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere
leveringstermijnen. 
7. GUUS Koffie is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij
hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen
zelfstandige waarde toekomst. GUUS Koffie is gerechtigd het aldus
geleverde afzonderlijk te factureren. 
8.     Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. GUUS Koffie behoudt zich
het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-
betaling bestaat. 

ARTIKEL 7 – VERPAKKING EN TRANSPORT 
1.     GUUS Koffie verbindt zich jegens consument om de te leveren zaken
behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij
normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Partijen kunnen
schriftelijk nadere afspraken overeenkomen met betrekking tot de wijze
waarop de producten door GUUS Koffie verpakt worden. 
2.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen
inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en
verpakkingsmateriaal.
3.     Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de
vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat
verkeerde ten tijde van de aflevering. 

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT

Bij producten:
1.     Consument is gehouden het geleverde op het moment van
(af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het
geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of
te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het
product behoudt. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit
en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de
producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden. 
2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet
de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het laatste product heeft ontvangen. GUUS Koffie mag, mits zij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3.     Consument is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op
welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik,
het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. GUUS Koffie
erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product
door consument.
4.     Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering
schriftelijk aan GUUS Koffie te worden gemeld op info@lajeucoffee.com.
Consument heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet
zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking
doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij
beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door consument
zelf, is consument zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering
van het product.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd:
1.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. GUUS Koffie mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en
digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
1.     Indien GUUS Koffie de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
vastgestelde bedenktijd.
2.     Indien GUUS Koffie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de
dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken
in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het
product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
zou mogen doen.
2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van
het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product
die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als GUUS Koffie hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
heeft verstrekt.

ARTIKEL 10 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VAN EEN
PRODUCT EN DE KOSTEN DAARVAN

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt zij
dit binnen de bedenktermijn schriftelijk, althans per e-mail aan GUUS
Koffie 
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de
in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de GUUS Koffie. Dit hoeft
niet als GUUS Koffie heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij
het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform
de door GUUS Koffie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product. 
6.     Indien de producten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument GUUS Koffie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
dat gedeelte van de verbintenis dat door GUUS Koffie is nagekomen op het
moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7.     De consument draagt geen kosten voor de onvolledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen
van zijn toestemming; of
c. GUUS Koffie heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN VAN GUUS KOFFIE BIJ HERROEPING
1.     Als de consument de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt GUUS Koffie na ontvangst van
deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.     GUUS Koffie vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door GUUS Koffie in rekening gebracht voor het
geretourneerde product of geannuleerde dienst, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij GUUS Koffie aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten
met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.
3.     GUUS Koffie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GUUS Koffie de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
ARTIKEL 12 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
GUUS Koffie kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als GUUS Koffie dit duidelijk bij het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 
1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding
van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra
de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
5.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
6.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
7.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
met andere producten
8.     Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is
van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
9.     De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.

ARTIKEL 13 – PRIJS 
1.     Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de
aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens het geval
dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. GUUS Koffie blijft gerechtigd om
de prijzen, inclusief abonnementsprijzen, jaarlijks te verhogen conform de
geldende inflatie tarieven. 
2.      De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. 
3.      Indien een periodieke betalingsverplichting van de consument is
overeengekomen, is GUUS Koffie gerechtigd om de geldende prijzen en
tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3
maanden. 
4.     De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten
tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals:
de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en
eventuele heffingen en belastingen.
5.     Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er
prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop GUUS Koffie
geen invloed heeft, kan GUUS Koffie deze producten met variabele prijzen
aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en
kunnen schommelen. 

ARTIKEL 14 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
1.     GUUS Koffie staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2.     Een door GUUS Koffie, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden indien GUUS Koffie is tekortgeschoten in
de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van GUUS
Koffie, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 15 – BETALING
1.     Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is
gefactureerd via de aangegeven methode.
2.     Consument kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een
vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. 
3.     Consument dient betaling van een losse koop ineens te voldoen via
de door GUUS Koffie aangegeven methode. Privé workshops, privé
trainingen, horecatrainingen en andere partijen kunnen enkel na expliciete
en schriftelijke toestemming van GUUS Koffie een andere betalingstermijn
overeenkomen.
4.     Betaling van een abonnement geschiedt per automatische incasso.
Betaling via de incasso vindt maandelijks plaats bij vooruitbetaling. 
5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling
van consument zijn de vorderingen van GUUS Koffie op de consument
onmiddellijk opeisbaar.
6.     GUUS Koffie heeft het recht de door de consument gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. GUUS Koffie kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GUUS Koffie kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
7.      Wanneer consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet zal
consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn
van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de
betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de
buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan
zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
8.     Vanaf de datum dat consument in verzuim is, zal GUUS Koffie zonder
nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente
vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens
de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
van 1 juli 2012. 
9.     Indien GUUS Koffie meer of hogere kosten heeft gemaakt die
redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor
vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van consument.  

ARTIKEL 16 – OPSCHORTINGENONTBINDING
1.     GUUS Koffie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de consument de
(betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2.     Bovendien is GUUS Koffie bevoegd de tussen haar en de consument
bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de consument, niet tijdig of
niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met
GUUS Koffie gesloten overeenkomst voortvloeien. 
3.      Voorts is GUUS Koffie bevoegd de overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht. 
4.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van
GUUS Koffie op de consument onmiddellijk opeisbaar. Wanneer GUUS
Koffie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.     GUUS Koffie behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 17 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1.     Indien het uitvoeren van de overeenkomst door GUUS Koffie leidt tot
aansprakelijkheid van GUUS Koffie jegens consument of derden, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door
GUUS Koffie in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan
wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van GUUS Koffie is in
ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de
verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per
jaar.
2.     GUUS Koffie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte
schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en
schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is
uitgesloten. Voor consument geldt een beperking conform hetgeen is
toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW. 
3.     GUUS Koffie is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van
schade ontstaan door het gebruik van het product. GUUS Koffie levert
strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door consument nageleefd
dienen te worden. Alle schade aan producten ten gevolge van het dragen
en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder
verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en
waterschade, diefstal, vermissing etc.). 
4.     GUUS Koffie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan
zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of
onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5.     GUUS Koffie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of
onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet
aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet
beschikbaar zijn van de website. 
6.     GUUS Koffie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van en door/namens GUUS Koffie verzonden e-mail, noch
voor de tijdige ontvangst ervan.
7.     Alle aanspraken van de consument wegens tekortschieten aan de
zijde van GUUS Koffie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd
zijn gemeld bij GUUS Koffie binnen een jaar nadat de consument bekend
was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar
aanspraken baseert. Alle aanspraken van consument vervallen in ieder
geval een jaar na het eindigen van de overeenkomst. 

ARTIKEL 18 – OVERMACHT 
1.     GUUS Koffie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een
overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet
kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt. 
2.     Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i)
overmacht van (toe)leveranciers van GUUS Koffie , (ii) het niet naar
behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door
consument aan GUUS Koffie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van
derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van
internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)
werkstakingen in het bedrijf van GUUS Koffie en (xi) overige situaties die
naar het oordeel van GUUS Koffie buiten haar invloedssfeer vallen die de
nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
3.     GUUS Koffie heeft het recht om zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
GUUS Koffie haar verbintenis had moeten nakomen. 
4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij. 
5.     Voor zo ver GUUS Koffie ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
GUUS Koffie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
ARTIKEL 19 – KLACHTENREGELING
1.     Indien consument niet tevreden is over de producten en/of diensten
van GUUS Koffie en/of klachten heeft over de (uitvoering van de)
overeenkomst is de consument verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende
aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen
gemeld worden via baristacursus@guuskoffie.nl
2.     De klacht moet door de consument voldoende onderbouwd en/of
toegelicht zijn, wil GUUS Koffie de klacht in behandeling kunnen nemen.
3.     GUUS Koffie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de
klacht. 
4.     Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

ARTIKEL 20– GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

ARTIKEL 21 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.
 
Haarlem, 1 januari 2021
bottom of page